Významná obnova

25 %, čiastková

Významná obnova domu

 

Zákon chápe významnú obnovu budovy ako stavebné úpravy existujúcej budovy, ktorými sa vykonáva zásah do jej obalovej konštrukcie v rozsahu viac ako 25 % jej plochy, najmä zateplením obvodového plášťa a strešného plášťa a výmenou pôvodných výplní otvorov. Číslo „25 %“ môže byť pre nás pomôckou pre rozpoznanie, že sa hovorí o významnej obnove.

Ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, sme povinní uplatniť aj nové alebo obnovené technické systémy, zaviesť inteligentné meracie systémy a inštalovať automatizované riadiace, regulačné a monitorovacie systémy zamerané na úsporu energie.

367 (§4 ods. 1, 555 ZÁKON z 8. novembra 2005 o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov):

Zároveň, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, existujúca budova po uskutočnení jej významnej obnovy musí spĺňať minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov.

Významnou obnovou domu znížime predovšetkým výdaje na vykurovanie a ohrev pitnej vody. Náklady na jej uskutočnenie a na inštaláciu napríklad solárnych panelov by sme mali pokryť z financií ušetrených po významnej obnove. Financie nebudeme ďalej dávať na vykurovanie a ohrev pitnej vody, len ich presunieme na splácanie úveru.

Významná obnova patrí k čiastkovej obnove domu. Možno ju uskutočniť naraz alebo postupnými (čiastkovými) stavebnými úpravami, napríklad postupnou výmenou okien. Potom aj každý krok takto urobenej významnej obnovy chápeme ako čiastkovú obnovu budovy.

Pri významnej obnove môžeme uskutočniť napríklad zateplenie strešného plášťa, opraviť zo strechy vystupujúce konštrukcie (napr. komíny, strojovne výťahov, výlezy na strechu a uchytenie chladiacich zariadení, bleskozvodu a antén cez izoláciu strechy), výmenu okien a balkónových dverí v bytoch a na schodiskách, výmenu vstupných dverí do domu, zateplenie obvodového plášťa, stropov pod prvým obytným podlažím, stien vo vstupoch do domu a to všetko v rozsahu minimálne 25 % celkovej plochy plášťa a výplní otvorov plášťa.

K tomu môžeme urobiť kroky zamerané na zvýšenie finančných úspor za energie. Patrí sem hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy, výmena tepelnej ochrany existujúcich rozvodov vykurovania a ohrevu pitnej vody, v prípade potreby výmena rozvodov vykurovania a vykurovacích telies.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)