Výťahy

Nehody, zodpovednosť

Výťahy

 

Jedna z dôležitých súčastí obnovy bytového domu môže byť kompletná výmena, alebo postupná modernizácia (obnova) výťahov. Výťah je technické zariadenie, ktoré je určené na bezpečnú a spoľahlivú prepravu osôb. Ak nevyhovuje bezpečnostným požiadavkám, môže spôsobiť úraz, neraz aj smrteľný. Z uvedeného dôvodu je výťah pre dopravu osôb v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z. považovaný za vyhradené zdvíhacie zariadenie, pre ktoré platia osobitné pravidlá pri jeho konštruovaní, výrobe, montáži, rekonštrukciách, opravách, údržbe, prevádzke, odborných prehliadkach a odborných skúškach.

Pri používaní a spravovaní výťahov by sme mali dodržiavať viaceré predpisy. Medzi základné patria Zákon č. 124/2006 (o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci), Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 (zaistenie BOZP pri VTZ) a technické normy STN EN 81-1(2)+A3 (bezpečnostné pravidlá na konštrukciu a montáž výťahov - Časť 1: elektrické výťahy, Časť 2: hydraulické výťahy) a STN EN 81-80 (pravidlá na zvyšovanie bezpečnosti v jestvujúcich výťahoch).

Výťahy sa posudzujú podľa noriem, ktoré platili v dobe, kedy bol výťah uvedený do prevádzky. V prípade, že je ho modernizujeme, alebo ho vymeníme, je posudzovaný iným spôsobom.

 

Vráťme sa k myšlienke „ak výťah nevyhovuje bezpečnostným požiadavkám, môže spôsobiť úraz, alebo aj smrť“. Uveďme si niekoľko príkladov. V júli 2010 sa výťah s mužom odtrhol v bratislavskej Petržalke. Muž utrpel „len“ šok, lebo sa našťastie aktivovali rýchlobrzdy. Vo februári 2012, v bratislavskej časti Nové Mesto, výťah so ženou klesal veľkou rýchlosťou z 9. poschodia a spadol až na dno šachy. Žena s ľahkými poraneniami tiež našťastie prežila. Na poliklinike v Humennom, v októbri 2013, došlo k samovoľnému pohybu výťahu smerom nahor. Pri vyťahovaní kočíka z pohybujúceho sa výťahu spadol chlapček do výťahovej šachty a svojim zraneniam podľahol. V marci 2014,  v bytovom dome v Hlohovci, spadla do výťahovej šachty žena a tiež zraneniam podľahla.

Kto je za tieto nešťastia zodpovedný? Právnu zodpovednosť za prevádzku výťahu nesie prevádzkovateľ, ktorým je spoločenstvo vlastníkov bytov alebo správca. Vyplýva to zo Zákona č. 124/2006 a z vyhlášky MPSVaR č. 508/2009.

Pri kúpe bytu v bytovom dome sme sa stali aj spoluvlastníkmi výťahov. Súd v podobných prípadoch, ako sme uviedli vyššie, rozhodne a my môžeme byť zodpovední za spôsobenú ujmu. Môžeme za ne niesť právnu a finančnú zodpovednosť. Bežnou praxou totiž je, že servisná firma zistí, že výťah ohrozuje našu bezpečnosť, odstaví ho a oznámi to správcovi. Mnohým z nás nič nebráni v tom, aby sme ho na vlastné riziko užívali naďalej. Kvôli nedostatku financií a neochote riešiť havarijný stav, výťah používame ďalej bez osvedčenia.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)