Vnútorné prostredie domu

Teplota vnútorného vzduchu

Vnútorné prostredie domu

 

Pri vytváraní vhodného prostredia v miestnostiach sú dôležité mnohé zaužívané označenia. Na vysvetlenie niektorých z nich si pomôžeme voľnou interpretáciou  terminológie zo slovenskej technickej normy.

Vnútorné prostredie je prostredie vnútri budovy, ktoré je definované teplotou vnútorného vzduchu a relatívnou vlhkosťou, prípadne rýchlosťou prúdenia vzduchu. Teplota vnútorného vzduchu je teplota vzduchu v mieste pobytu ľudí vo vnútornom prostredí; meria sa teplomerom so senzorom chráneným proti vplyvu sálania okolitých plôch.

Výsledná teplota je ukazovateľ tepelného stavu vnútorného prostredia zahŕňajúci vplyv súčasného pôsobenia teploty vzduchu, povrchovej teploty okolitých plôch a rýchlosti prúdenia vzduchu. Pre rýchlosť prúdenia vzduchu menšiu ako 0,2 m/s sa číselne rovná operatívnej teplote a s dostatočnou presnosťou sa určuje ako aritmetický priemer medzi teplotou vzduchu a priemernou povrchovou teplotou konštrukcií ohraničujúcich miestnosť.

Vonkajšie prostredie je prostredie, ktoré obklopuje budovu a je definované klimatickými parametrami. Teplota vonkajšieho vzduchu je teplota vzduchu vo vonkajšom prostredí.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)