Servis, údržba, prehliadky

Príčiny zlyhania

Servis, prehliadky výťahu

 

Pod pojmom údržba rozumieme činnosti potrebné na zaistenie bezpečného fungovania výťahu počas prevádzky, akými sú: mazanie, odstránenie nečistôt vzniknutých prevádzkou výťahu, kontroly, vyslobodzovanie osôb zo zaseknutého výťahu, zriaďovanie, nastavovanie, oprava alebo výmena častí v dôsledku ich opotrebenia alebo poškodenia, ktoré nemajú vplyv na zmenu parametrov výťahu.

Za účelom udržiavať výťah v bezchybnom stave sa majú vykonávať pravidelné prehliadky a odborné skúšky. Dozorca výťahu vykonáva prehliadku výťahu každý týždeň. V medziobdobí odborných prehliadok vykonáva prehliadku výťahový technik servisnej firmy. Revízny technik výťahov vykonáva každé 3 mesiace odbornú prehliadku a každé 3 roky odbornú skúšku. Každých 6 rokov inšpekčný orgán vykoná opakovanú úradnú skúšku. Pri nej inšpektori vykonávajú: merania a kontroly elektrických, mechanických a ostatných vlastností (tolerancií strojných a mechanických častí výťahu, otáčok a rýchlosti pohybu výťahu, intenzity osvetlenia), funkčné skúšky, zaťažovacie skúšky, skúšky brzdy, zachytávačov a obmedzovača rýchlosti. Vidíme, že prehliadok a skúšok je predpísaných viac ako dosť. Ako to vyzerá v praxi?

Pracovníci Inšpektorátu práce zisťujú príčiny zlyhania výťahov, pri ktorých došlo k zraneniu alebo úmrtiu osôb. Sú spravidla zapríčinené neplnením si povinností prevádzkovateľom. Patria k nim: chýbajúca kontrola stavu bezpečnosti výťahu vykonaním úradných skúšok, chýbajúce pravidelné prehliadky v medziobdobí odborných prehliadok, chýbajúce odborné prehliadky a skúšky elektrického zariadenia, nedostatočné vedenie sprievodnej technickej dokumentácie, chýbajúce technické osvedčenia výťahov, chýbajúce odborné prehliadky a skúšky bleskozvodu objektu, a podobne.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)