Realizačná firma

Výber, referencie

Realizačná firma

 

Po vypracovaní kvalitnej a podrobnej projektovej dokumentácie nasleduje výber realizačnej firmy. Kvalitne vypracovaná projektová dokumentácia nám zabezpečí, že cenové ponuky od firiem, ktoré sa uchádzajú o realizáciu obnovy nášho domu, budú vzájomne porovnateľné, lebo v cenách budú zahrnuté presne definované činnosti,  materiály, množstvo, hrúbky... Firmy, ktoré oslovíme, nám predložia svoje cenové ponuky podľa tzv. „slepého“ rozpočtu výkaz - výmer.

Porovnáme ponuky, platobné podmienky, cenu, overíme si licencie, technické a personálne zázemie, komplexnosť dodávky a vyberieme firmu, alebo firmy, ktoré obnovu uskutočnia. Zásadne si firmu nevyberáme podľa najnižšej cenovej ponuky! Pri výbere firmy, alebo remeselníkov by sme si mali zistiť o nich referencie, ako spoľahlivo a odborne zrealizovali obnovu domu u iných zákazníkov.

Vybraná firma musí mať aktuálnu licenciu na vykonávanie zatepľovacích prác systémom zateplenia, ktorý máme navrhnutý v dokumentácii. Zhotoviteľ zatepľovacích prác má licenciu na konkrétny systém  zatepľovania, nie na každý, ktorý na trhu existuje. Vyberať je z čoho. V roku 2013 bolo pre viac ako 500 firiem a živnostníkov vydaných približne 800 licencií.

 

Dobrá firma dokáže zabezpečiť zrealizovanie všetkých častí obnovy domu, pružne a s odborným prístupom reagovať na naše požiadavky.

Niektoré firmy poskytujú napríklad zľavy na vypracovanie a podanie žiadosti na získanie finančných prostriedkov od ŠFRB, na posúdenie stavby termovíznymi kamerami, na vykonanie odtrhových skúšok, či na poplatky obci za využívanie verejného priestranstva.

Ak sa s firmou dohodneme na pokute v prípade oneskorenia stavby, napríklad vo výške niekoľko percent z hodnoty vykonávaných prác za týždeň,  dohoda musí byť súčasťou zmluvy.

V prípade uzatvorenia poistenia právnej ochrany by sme si mali dopredu overiť prípady ručenia, v ktorých poisťovňa zaistí krytie. Zvážme aj možnosť uzavrieť poistenie na škody vplyvom nedbalosti a nedostatočnou starostlivosťou remeselníkov vykonávajúcich obnovu. Realizačná firma by mala byť pre škody, ktoré spôsobila, poistená.

Nezabudnime, že súčasťou realizácie obnovy sú aj: odovzdanie staveniska; vedenie stavebného denníka; úhrada faktúr; kontrolné dni; odovzdanie hotového diela; prevzatie certifikátov so zárukami; uvedenie staveniska do požadovaného stavu; energetický certifikát.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)