Projektová dokumentácia

Obsah, rezervy, postupnosť

Projektová dokumentácia

 

Na vypracovanie projektovej dokumentácie si vyberieme vhodného projektanta (stavebný inžinier, architekt), ktorý má na projektovanie obnovy osvedčenie a autorizačnú pečiatku. Projektant, po dôkladnej diskusii s nami, dá projektu obnovy domu konečnú podobu. Projektant je podľa zákona povinný, na základe reálneho stavu domu a našich finančných možností, navrhovať obnovu nášho domu s využitím vhodných stavebných konštrukcií, alternatívnych energetických systémov založených na obnoviteľných zdrojoch energie a automatizovaných riadiacich, regulačných a monitorovacích systémov. Technický systém domu má umožňovať dosiahnuť nákladovú efektívnosť vzhľadom na klimatické podmienky, umiestnenie stavby a spôsob jej užívania.

Projektant je zodpovedný za daný návrh a zabezpečenie funkčných vlastností zateplených stavebných konštrukcií počas celej životnosti zateplenia budovy.

Projektová dokumentácia musí obsahovať: súhrnnú technickú správu; projekt požiarnej ochrany; tepelnotechnické posúdenie domu; stavebnotechnický prieskum; výkresovú dokumentáciu domu; detaily zatepľovacieho systému; statické posúdenie pri odstraňovaní systémových porúch; plán organizácie výstavby; výkaz - výmer stavebných prác a materiálov; výkresovú dokumentáciu pri výmene vnútorných rozvodov, výťahov, bleskozvodov, osvetlenia...; farebné riešenie fasády; použité materiály, ich parametre, skladba, hrúbky; výpočet tepelných úspor.

Ak sa má uskutočniť obnova časti plášťa domu, projektová dokumentácia musí splniť  požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií. Ak sa má uskutočniť obnova celého plášťa domu, musí k tomu splniť požiadavky aj na potrebu tepla na vykurovanie.

 

Obnova existujúcej budovy sa realizuje na základe vydaného stavebného povolenia. Jedným z podkladov žiadosti na  jeho vydanie je projektová dokumentácia. Ak je vyhotovená len pre potreby vydania stavebného povolenia, je veľmi povrchná, a ak sa podľa nej vykonávajú realizačné práce zostáva veľa možností, ako realizáciu výrazne predražiť, dostať ju do časového sklzu a vykonať ju k našej nespokojnosti.

Pri plánovaní obnovy domu musíme počítať s dostatočnými časovými rezervami pre vybavenie stavebného povolenia, čo môže trvať aj niekoľko mesiacov. K povoleniu sa vyjadruje veľa inštitúcií: hasičský a záchranný zbor; štátna správa ochrany prírody a krajiny; štátna správa ochrany zložiek životného prostredia; ústav hlavného architekta; iné - podľa požiadaviek stavebného úradu, mestskej časti... Môže sa stať, že ak na dome sídlia chránené druhy vtákov, zateplenie sa môže konať iba mimo sezóny hniezdenia, prípadne sa musia do projektu dostať aj investície na umožnenie sídlenia vtákov aj počas a po zateplení.

Súčasťou projektovej dokumentácie, hlavne bytových domov s väčším rozsahom prác, má byť aj dôkladné naplánovanie časovej postupnosti realizačných prác. Prieťahy pri realizácii obnovy spôsobené povrchným plánovaním, vinou remeselníkov a firiem, sú žiaľ bežné. Dôsledkom sú problémy s termínmi nadväzujúcich pác, čo generuje ďalšie oneskorenia. Je dobré počítať s časovou rezervou aj z dôvodu nepriaznivého počasia.

                Vypracovať kvalitnú a detailnú projektovú dokumentáciu znamená počítať s mnohými faktormi. Napríklad aj s lokalitou umiestnenia domu. Územie SR je podľa vonkajšej teploty vzduchu v zime rozdelené na deväť oblastí s výpočtovou teplotou vonkajšieho vzduchu od mínus 11 °C až do mínus 19 °C. Umiestnenie bytových domov v príslušnej oblasti počíta aj s inou spotrebou energie na vykurovanie. Najviac bytových domov je zaradených do oblasti s teplotou -11 °C (7 484 domov s počtom 308 252 bytov), -15 °C (5 290 domov s počtom 186 347 bytov) a -13 °C (4 307 domov s počtom  163 195 bytov). Najmenej bytových domov je zaradených do pásiem -19 °C (23 bytových domov s počtom 274 bytov) a -18 °C (144 bytových domov s počtom 3 019 bytov).

 

V praxi sa v projektovej dokumentácii vyskytuje veľa chýb. Niektoré pramenia z toho, že dokumentácia bola vypracovaná od stola, bez znalostí reálneho stavu domu. Stáva sa aj taká nepozornosť, že sú v nej nakopírované časti z obnovy, ktorú projektant riešil u predchádzajúceho domu.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)