Plochá strecha

Skupiny problémov

Plochá strecha

 

Ploché strechy majú podľa normy vodorovnú polohu, so sklonom do 10°.

Plochá strecha je veľmi citlivý systém, vyžaduje komplexnú prípravu vykonanú odborníkom a zodpovedne pripravený projekt. Dobrú a dlhodobú obnovu strechy je možné urobiť iba ucelene a komplexne, ako trvalé dlhodobé riešenie. Spravidla nie iba lokálnymi opravami častí strechy. U každej strechy je potrebné uplatniť individuálny prístup. Žiadne dve, na pohľad rovnaké strechy, nemajú rovnaké problémy. Každá strecha má svoje špecifiká. Iné materiály, ináč kvalitne bola realizovaná, má ináč riešené detaily počnúc od uchytenia hromozvodu, cez odvetranie bytov, vzduchotechniku, výlezy, až po strojovne výťahov. Ak existuje pôvodná dokumentácia, často nezodpovedá skutočnému stavu ani v skladbe ani v detailoch a býva neúplná. Pri zisťovaní skutočného stavu sa robia aj kontrolné sondy s vysekaním otvoru do strešnej konštrukcie.

 

Panelové bytové domy sú zastrešené plochou strechou. Tak, ako boli paneláky stavané v rôznych panelových konštrukčných systémoch aj strechy majú rôzne. Majú jednoplášťové alebo dvojplášťové skladby a nie sú určené na bežné používanie. Väčšinou sú nepochôdzne.

Veľa týchto striech má problémy so zatekaním a vyznačujú sa veľkými tepelnými stratami. Dôvodom môže byť vysoký vek, chýbajúca údržba a nekvalitná príprava a realizácia masovej výstavby.

Obnovu plochých striech je možné robiť doplnením pôvodnej strechy a čiastočným, alebo úplným odstránením pôvodných vrstiev. Položenie nových vrstiev na pôvodnú strechu je finančne najmenej náročný spôsob obnovy a zároveň aj bezpečnejší, lebo nehrozí vytopenie bytov pri nepriaznivom počasí.

Čiastočné, alebo úplné odstránenie pôvodných vrstiev strechy, odvoz a likvidácia materiálu sú náročné na čas aj na financie. Zvýšené náklady predstavujú aj opatrenia na zakrytie strechy pred dažďom.

 

Zhrňme si hlavné dôvody, ktoré môže zapríčiniť nekvalitne vykonaná obnova strechy. Predovšetkým je to nedostatočne pripravený a málo podrobný projekt obnovy strechy, veľakrát vytvorený od stola, bez zistenia skutočného stavu strechy a preverenia vlastností materiálov.

Druhou veľkou skupinou je použitie nevhodných alebo nekvalitných materiálov alebo materiálov po skončení životnosti. Nekvalitný materiál spôsobuje zníženie životnosti strechy, odlupovanie krytiny, praskanie, prílišné rozťahovanie alebo sťahovanie materiálu. V konečnom dôsledku to môže viesť k prenikaniu vlhkosti do konštrukcie strechy a do bytov.

Treťou je nedodržanie predpísaných postupov pri práci a nekvalitná práca robotníkov. K nedodržaniu predpísaných postupov patrí nesprávne spájanie presahov krytiny, nedostatočné riešenie detailov v rohoch, v stykoch s vyčnievajúcimi súčasťami zo strechy, na okraji strechy a na stenách. O riešení detailov hovorí STN 73 1901. Stretávame sa s nedostatočne prichytenými vrstvami strechy (kotvením, lepením, priťažením), čo spôsobuje poškodenie strechy vetrom.

V praxi sa stretávame s opakujúcim zatekaním po oprave strechy. Hlavným dôvodom býva snaha o ušetrenie financií, kvôli čomu prijímame nesystémové a nekoncepčné riešenia. Pri opravách často riešime len dôsledky, nehľadáme zdroj problémov, problémy zostanú a niekedy sa situácia po oprave aj zhorší.

 

Ak riešime obnovu strechy ako čiastkovú, urobíme si výberové konanie na zhotoviteľa, posúdime ceny, odbornú zdatnosti, zistíme si o referencie a samozrejme zabezpečíme si vlastný odborný dozor. K tomu pripravíme presné vymedzenie rozsahu obnovy. Kritériom výberu v žiadnom prípade nemôže byť najnižšia cena. Riešime aj zabezpečenie  obývaného domu počas obnovy voči nepriaznivému počasiu, prípadne nevhodným zásahom iných profesií.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)