Panelové bytové domy

Konštr. systémy, bezpečnosť

Panelové bytové domy

 

Ukončenie vojny v roku 1945, zničené mestá a fabriky, nastolili požiadavku rýchlej obnovy priemyslu. S týmto úsilím vyvstali aj nároky na rýchle vyriešenie bytovej otázky. Výstavba tehlových bytových domov bola pre tento účel príliš pomalá. Preto sa pracovalo na rýchlejších spôsoboch výstavby.

Najrýchlejšou sa ukázala stavba panelových bytových domov, ktoré sa stavali ako skladačka. Vo fabrikách sa vyrobili veľké panelové bloky, z ktorých sa panelový dom na stavenisku rýchle postavil. Vyriešila sa tým otázka nedostatku bytov na malom priestore, hlavne vo veľkých mestách a na územiach okolo vznikajúcich priemyselných zón. Takáto rýchla výstavba mala aj svoje praktické nedostatky. Na zeleň a občiansku vybavenosť nezostal čas. Po nasťahovaní sa do panelových bytových domov sme ešte niekoľko rokov chodili po blate. Neboli chodníky, obchody ani pošta. Ako prvé sa na sídliskách otvárali spravidla pohostinstvá.

                Prvé panelové bytové domy sa na Slovensku reálne začali stavať v roku 1955. V priebehu nasledujúcich piatich rokov sa spustila výstavba takmer 36 tisíc bytov, čo je dnes 5,6 % zo všetkých súčasných bytov v panelákoch. V tomto období sa postupne ukončila výstavba tehlových bytových domov.

                Medzi rokmi 1961 - 1970 došlo k najväčšiemu rozmachu výstavby panelových bytových domov. Začalo sa s výstavbou viac ako 300 tisíc bytov, ktoré sa podieľajú na dnešnom bytovom fonde až 48,1 percentami.

V rokoch 1971 - 80 sa začalo s výstavbou viac ako 250 tisíc bytov (39,8 % súčasného bytového fondu) a po roku 1981 až do ukončenia výroby v panelárňach (približne do roku 1992), sa začalo s výstavbou takmer 28 tisíc bytov, čo predstavuje iba 4,3 % bytov z celkového bytového fondu. Týmto momentom sa výstavba štátnych nájomných bytov na dlhé obdobie zastavila.

                Úplne výnimočné z hľadiska výstavby panelových bytových domov boli roky 19631975. V týchto dvoch rokoch sa začala výstavba 271 901 bytov, čo je z celej histórie výstavby bytov v panelákoch 42,16 %.

 

Konštrukčné systémy panelákov

Bytové domy postavené do roku 2001 sa nachádzajú v 567 obciach Slovenska. Realizovali sa ako radové, doskové, bodové a vežové, v 61 rôznych typoch, konštrukčných systémoch a stavebných sústavách. 43,2 % bytov sa nachádza v bytových domoch do 4 podlaží a iba 15 % bytov sa nachádza v bytových domoch s viac ako 8 podlažiami. Aj z toho vyplývajú rozdielne nároky a finančné náklady na uskutočnenie obnovy a možnosti na vytvorenie nadstavieb.

Bytové domy sa stavali v mnohých panelových konštrukčných systémoch a stavebných sústavách. Približne 20 konštrukčných systémov je takých, v ktorých sa dnes nachádza aspoň 1 % bytov postavených v panelákoch na Slovensku. Každý zo systémov má svoje dobové modernizácie, takže ich počet sa v niektorých materiáloch uvádza nad číslom 60. Aké je toto číslo presné, to nevedia ani odborníci, ktorí zisťujú skutočný stav a spresňujú dokumentáciu. Podklady o panelových bytových domoch sa totiž v priebehu času nejakým spôsobom „stratili“.

                Konštrukčné systémy a sústavy sa líšia v detailoch, akými sú rozmery panelov, ich hrúbka, hmotnosť, materiál, tepelná vodivosť, a podobne. Stavebné sústavy boli doplňované o rohové, koncové, lomené, alebo malometrážne sekcie.

                Z konštrukčných systémov je najrozšírenejších krajský variant označovaný T06B, vyrábaný v rôznych obmenách. S jeho výstavbou sa začalo v roku 1963 v Košiciach a Banskej Bystrici, v roku 1964 v Žiline a Bratislave a v roku 1970 v Nitre. Preto je zaužívané aj označenie T06B-KE, T06B-BB, T06B-ZA, T06B-BA a T06B-NR, kde posledné dve písmená označujú skratku mesta. V Nitre sa ním postavilo 84 818 bytov, v Košiciach 80 418 bytov, v Žiline 55 118 bytov, v Banskej Bystrici 39 948 bytov a v Bratislave 11 374 bytov, čo je 42,2 % bytov postavených v konštrukčnom variante T06B.

 

Bezpečnosť panelákov

Žiaden zákon nestanovuje povinnosť vykonávať kontroly statickej spoľahlivosti a stability panelákov. Paneláky sa nekontrolujú ani nediagnostikujú. Tvrdí sa, že ich životnosť je 80 až 100 rokov a po uplynutí tejto doby je potrebné urobiť generálnu opravu.

Veľa hlasov sme v minulosti počuli o katastrofálnom stave panelákov. Podľa zistení odborníkov a špecializovaných inštitúcií, sú paneláky, z hľadiska bývania, vo všeobecnosti bezpečné. Spoje panelov majú podľa nich dostatočnú únosnosť, no nemajú dostatočnú tuhosť. Preto v spojoch dochádza k pohybu, o čom svedčia trhliny v krycej vrstve omietky. Pre niektorých majiteľov je jednoduchšie, bez kvalifikovaného posúdenia odborníkom, niektoré poruchy zakryť pod zateplenie domu a ušetriť si tak peniaze. Posúďme sami, či je to dobré šetrenie pre nás a dobré riešenie pre náš panelák.

Niektoré paneláky naozaj vykazujú nedostatky, ktorých včasné neodstránenie môže vyústiť do vzniku porúch ohrozujúcich našu bezpečnosť a zdravie, do zákazu ich užívania, respektíve do rozhodnutia o ich odstránení. Hlavnými príčinami daného stavu sú: prekročenie životnosti, zanedbaná údržba, nelegálne úpravy v bytoch, systémové poruchy, opotrebovanie nosných prvkov, nevyhovujúci stav vnútorných rozvodov, technických systémov a výťahov.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)