Malé zdroje

Plán, potenciál, inštalatéri

Malé zdroje

 

Plán inštalácií malých zdrojov

Rýchly nárast požiadaviek v oblasti výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov ukázal, že je užitočné sa zamerať viac na výstavbu zdrojov elektriny priamo v mieste spotreby. Koncepcia vlády uvažuje s podporou malých zdrojov, pričom väčšinu vyrobenej energie spotrebujeme sami v domoch. Prípadné prebytky elektriny dodáme do distribučnej sústavy zdarma a nedostaneme za ne žiadnu finančnú kompenzáciu.

Uvažuje sa o zavedení alternatívnej možnosti pre náš malý zdroj v prípade, že sa vzdáme nároku na doplatok a nároku výkupu na straty. Cieľom má byť podpora takých malých zdrojov, aby pokrývali len vlastnú spotrebu. Priemerná spotreba elektriny v jednej domácnosti bola v roku 2012 na úrovni 2 355 kWh.

Štát preferuje vytváranie rozptýlených malých zdrojov, namiesto veľkých inštalácií. Radšej chce mať 1 000 zdrojov po 5 kW, ako 10 zdrojov po 500 kW.

 

Potenciál výstavby malých zdrojov

Možnosť vyrábať elektrickú energiu, na pokrytie vlastnej spotreby, spĺňa väčšina trvale obývaných domov. Z nich je viac ako 800 tisíc rodinných, viac ako 64 500 bytových a viac ako 57 tisíc určených na rekreáciu.

Pri zjednodušení výstavby,  pripojenia a prevádzky malých  OZE a súčasne pri zavedení podpory zo štrukturálnych fondov EÚ sa predpokladá, že na Slovensku môže každý rok pribudnúť niekoľko tisíc malých zdrojov OZE využívajúcich slnečnú energiu na rodinných domoch, s priemerným inštalovaným výkonom 2 kW (výroba cca 2 000 kWh ročne) a niekoľko stoviek malých zdrojov na bytových domoch, s priemerným inštalovaným výkonom 10 kW (výroba cca 10 000 kWh ročne).

Z hľadiska nás, vlastníkov malých zdrojov, má byť prínos najmä v znížení našej závislosti na odbere elektriny z distribučnej sústavy, čo nám má priniesť aj finančnú úsporu nákladov za elektrinu.

 

Možnosti inštalácie malých zdrojov na bytových domoch

Individuálna výstavba malých OZE v jednotlivých bytoch v bytových domoch naráža na estetické, organizačné a bezpečnostné obmedzenia. Zatiaľ u nás nevyužívanou možnosťou je inštalácia tenkovrstvových solárnych panelov napr. vo forme okenných žalúzií.

Ďalším možným riešením je inštalácia jedného malého OZE pre celý bytový dom, ktorý by slúžil všetkým obyvateľom bytového domu. V každom bytovom dome sú spoločné priestory. Inštaláciou malého zdroja sa dá pokryť ročná spotreba elektriny na osvetlenie v spoločných priestoroch, prevádzku bytového vrátnika, malých obehových čerpadiel, na chod výťahu v kombinácii s akumulovanou energiou, na núdzové osvetlenie schodísk a ostatných spoločných priestorov.

Pre spoločenstvá vlastníkov bytov, kolektívne orgány, obce, a tiež pre malých podnikateľov sa plánuje definovať nové pravidlá v II. etape Koncepcie. Ak si spoločenstvá vlastníkov bytov alebo iné organizácie, združujúce vlastníkov bytov, inštalujú malé OZE v bytovom dome bez dodávky elektriny do distribučnej sústavy, budú mať možnosť požiadať o finančnú podporu výstavby malého OZE už v rámci I. etapy koncepcie.

 

Inštalatéri OZE

Od 1.1.2014, je pre inštaláciu malých zdrojov energie do 10 kW inštalovaného výkonu, požadované osvedčenie inštalatérov ako jeden z dokladov nevyhnutných k pripojeniu zdroja do verejných sietí. Takisto sa predpokladá, že len inštaláciám OZE (tepelných čerpadiel, fotovoltických panelov, solárnych systémov a kotlov na biomasu), ktoré budú vykonané akreditovaným inštalatérom, môže byť priznaná štátna dotácia.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)