Legislatíva

Smernica, zákony, vyhlášky

Smernice, zákony a iné dokumenty

 

Slovenská legislatíva sa od nášho vstupu do Európskej únie neustále prispôsobuje novým podmienkam trhovej ekonomiky. Už sme si hovorili, prečo je možné skvalitnením bývania významne ovplyvniť úsporu našich financií, spomaliť negatívny trend zhoršovania sa životného prostredia a k čomu máme smerovať svoje úsilie.

Pre začiatok by stačilo ušetriť čo najviac zo 40 % energií spotrebovaných v EÚ na vykurovanie a klimatizáciu budov. Z uvedeného percenta budov je veľká časť spotrebovaná práve našimi rodinnými a bytovými domami. Z ušetrených peňazí za vykurovanie a ohrev pitnej vody môžeme zaplatiť obnovu nášho domu a potrebnú energiu si vyrobiť z obnoviteľných zdrojov. Vyzerá to jednoducho a logicky, no väčšina z nás takto nerozmýšľa, nevieme sa dohodnúť a na všetko potrebujeme čas.

 

Keď v našej publikácii hovoríme o smerniciach, máme na mysli hlavne dokumenty prijaté na európskej úrovni. Slovenská republika musí smernice EÚ zapracovať v stanovených termínoch do svojich zákonov.

Pod pojmom zákon budeme chápať legislatívu prijatú Národnou radou SR. Zákony chápeme ako základné normy, ktorými sa ako občania SR musíme riadiť.

Vyhlášky vydávajú jednotlivé ministerstvá, alebo Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Vyhláška ustanovuje špecifické témy, akými sú: odborná príprava a skúšky špecialistov v stavebníctve, regulácia cien v energetike, určenie komisií pre skúšky, kontroly vykurovacích a klimatizačných systémov, a podobne. Sú vydávané spravidla na základe zákonov.

Výnosy vydáva napríklad ÚRSO  na regulovanie cien v elektroenergetike, v sieťových odvetviach, ale aj na reguláciu cien tepla.

Nariadeniami Vláda SR ustanovuje pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou, plynom, stanovuje podmienky pre zdroje tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody.

 

Zorientovať sa v dokumentoch, ktoré sa týkajú obnovy domu a u ktorých sa niektoré časti neustále menia je náročné aj pre skúsených odborníkov. Pre laika je to nemožné. Myslieť si, že si veci naštudujeme a podľa nich kvalifikovane niečo vytvoríme, je omyl iba z nevedomosti. Ani sa o to nepokúšajme. Čo však môžeme urobiť je zoznámiť sa s tematikou do určitej hĺbky, aby sme boli pripravení na komunikáciu s odborníkmi. Preto si uveďme na príklade, ako sa postupne rozpracovávajú, konkretizujú a na seba nadväzujú tri dôležité oblasti pre našu tému. Jednou je zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov, druhou je podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie a treťou je používanie stavebných výrobkov.

Jednotlivé časti týchto dokumentov nás sprevádzajú celou publikáciou a sú upravené do podoby, ktorej snáď väčšina z nás porozumie. Doslovné znenia nájdeme v príslušných dokumentoch.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)