Kroky obnovy RBD

Výmena, zateplenie, výbery

Kroky obnovy rodinného a bytového domu

 

Nákladovo efektívne kroky na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov sa rozlišujú podľa kategórie, do ktorej domy patria a zohľadňuje sa ich životnosť pri určenom výpočtovom období. V zhode s podmienkami Komisie EÚ č. 244/2012 z januára 2012 sa na výpočet minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť pre bytové a rodinné domy uvažuje výpočtové obdobie 30 rokov. To znamená, že ako veľa dokážeme pri obnove domu znížiť jeho energetické potreby, tak budeme platiť minimálne nasledujúcich 30 rokov.

Pozrime sa na hlavné kroky obnovy bytových a rodinných domov podrobnejšie:

1. Prvým krokom obnovy je výmena všetkých výplní otvorov: okien, balkónových dverí a pevných zasklených plôch v obvodových stenách a podstrešných priestoroch domu v bytoch, v spoločných priestoroch, komorách a pivniciach ako aj vchodových dverí do domu. U výplní otvorov sa počíta so životnosťou 30 rokov.

2. Po ich výmene nasleduje zateplenie obvodového plášťa, strechy, stropov suterénu a vykurovaných pivničných priestorov. Zatepliť by sme mali všetky steny, ktoré susedia s nevykurovanými priestormi. Do začatia tohto kroku vyriešime dažďové odkvapy, bleskozvod a všetky ostatné uchytenia, ktoré by v budúcnosti, pri dodatočnej inštalácii, poškodili zatepľovací systém.

obvodového plášťa sa navrhuje zateplenie s hrúbkou tepelnej izolácie kontaktným spôsobom zateplenia podľa pôvodného stavu domu, úrovne požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov (EHB) a s ohľadom na požiadavky protipožiarnej bezpečnosti, so životnosťou 30 rokov.

Podobne u strešného plášťa sa počíta so zateplením, s hrúbkou tepelnej izolácie podľa pôvodného stavu a úrovne požiadaviek na EHB, so životnosťou 30 rokov. U rodinných domov sa počíta aj s výmenou krytiny šikmej strechy (životnosť 20 - 50 rokov). K tomu je potrebné zhotoviť novú hydroizolačnú vrstvu, ktorá by mala slúžiť 10 - 20 rokov.

U stropu nad nevykurovaným prostredím sa navrhuje zmena tepelnej ochrany s povrchovou úpravou, so životnosťou 30 rokov.

Zateplením obvodových stien a výmenou okien (kroky 1. a 2.) sa snažíme z vnútorných častí domu vytvoriť jeden ucelený, tepelne izolovaný a vzduchotesný priestor. Tieto prvé dva kroky najviac rozhodujú o výške energetickej úspory!! Od tepelných strát unikajúcich z vykurovaných priestorov domu závisí množstvo energie, ktorú musíme dodať na vykurovanie a klimatizáciu. V ideálnom prípade, keby sme dokázali dosiahnuť 100 % tepelnú izolovanosť, nepotrebovali by sme takmer žiadne vykurovanie. K tomuto stavu sa snažíme čo najviac priblížiť.

3. V závislosti od množstva energie, potrebnej po výmene výplní otvorov a zateplení, vyberieme zdroj, alebo viaceré zdroje pre: vykurovanie, ohrev pitnej vody, vetranie, klimatizáciu, rekuperáciu a osvetlenie. Bolo by dobré, keby sme ako hlavný zdroj na výrobu elektriny a tepla v dome mohli využiť svoju vlastnú fotovoltickú elektráreň, slnečné kolektory, tepelné čerpadlo, alebo ich kombináciu. V tomto kroku nainštalujeme do vykurovacej sústavy potrebné merače a vykurovaciu sústavu vyregulujeme.

Pre systém vykurovania sa počíta s viacerými opatreniami, s rôznou dĺžkou životnosti. Tu sú iba niektoré z nich: výmena kotlov za kondenzačné s využitím solárnych kolektorov pre vykurovanie a ohrev pitnej vody v prípade samostatnej kotolne (životnosť 20 - 25 rokov); výmena kotlov za kondenzačné v prípade samostatnej kotolne (životnosť 20 - 25 rokov); výmena vykurovacích telies (životnosť 30 rokov); zlepšenie tepelnej izolácie rozvodov (životnosť 20 rokov); systémy spätného získavania tepla – rekuperácia (životnosť 10 rokov).

4. Pre ohrev pitnej vody sa tiež počíta s viacerým opatreniami, s rôznou dĺžkou životnosti: tepelná izolácia stúpacích a ležatých rozvodov s maximálnymi tepelnými stratami 10 W/m (životnosť 20 rokov); zmenšenie objemu zásobníkov a zlepšenie ich tepelnej izolácie/výmena zásobníkov (životnosť 15 rokov); zabudovanie solárnych kolektorov (životnosť 15 rokov); fotovoltické panely (životnosť 10 rokov); výmena batérií za pákové, termostatické a automatické (životnosť 15 rokov); výmena čerpadiel za čerpadlá s frekvenčnými meničmi (životnosť 15 rokov).

 

5. V rámci obnovy musíme ešte znížiť množstvo energie na osvetlenie spoločných priestorov, prípadne vymeníme elektroinštaláciu. Inštalácie slaboprúdových rozvodov po fasáde pre zvonček, kameru, či otváranie brány, slaboprúdové aj silnoprúdové osvetlenie budovy a blízkeho okolia je potrebné uskutočniť ešte pred samotnou realizáciou zateplenia.

 

Životnosť navrhovaných opatrení

Životnosť niektorých opatrení navrhovaných v „Stratégii obnovy bytových a nebytových budov v SR“ je už dnes oveľa lepšia, než sa počíta. Životnosť kvalitnej strešnej krytiny výrobcovia uvádzajú aj 100 rokov, reálne využitie fotovoltických panelov je trojnásobná, životnosť je väčšia aj u tepelných izolácií rozvodov vody, vykurovania, hydroizolačných fólií, a podobne. Pri správnom návrhu, realizácii a použitých materiáloch vieme dosiahnuť úsporu financií na dlhšiu dobu, než je navrhované.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)