Financovanie obnovy

Podpora, ŠFRB

Financovanie obnovy

 

V podmienkach trhového hospodárstva sme sami zodpovední za zabezpečenie si vlastného bývania. Primeraným spôsobom sa podieľame na zabezpečení všetkých činností a aktivít súvisiacich s prípravou a realizovaním investície, medzi ktoré patrí aj zabezpečenie si finančných zdrojov, obstaranie vhodného pozemku s nevyhnutnou technickou infraštruktúrou a inžinierskymi sieťami, výber projektanta a zhotoviteľa stavby, ako aj dodržiavanie zákona v oblasti povoľovania stavieb a ich následného užívania. Zároveň v plnom rozsahu zodpovedáme za riešenie všetkých problémov súvisiacich s následným užívaním bytu, resp. domu (zabezpečenie finančných zdrojov na pokrytie prevádzkových nákladov, správa bytu, údržba a pod.).

V bytovom dome platíme na úhradu bežných prevádzkových nákladov domu dohodnutú čiastku za m2. Jej výška sa pohybuje v širšom rozpätí, spravidla do jedného eura. Takouto platbou, spolu s financiami ušetrenými po zateplení domu za jeho vykurovanie a ohrev pitnej vody, dokážeme pokryť aj bežné prevádzkové náklady domu, aj úver z banky na zrealizovanie celkového zateplenia domu a odstránenie systémových porúch. Pri výmene vnútorných rozvodov v dome, výťahov... je spravidla potrebné zvýšiť platbu o niekoľko desiatok centov. Záleží na rozsahu obnovy domu, no aj rozsiahlejší rozsah obnovy sa dá zrealizovať s platbou do 1,5 eur/m2.

Súčasný systém nástrojov podpory bývania zo strany štátu je realizovaný formou priamej a nepriamej podpory.

Priama podpora štátu je realizovaná formou poskytovania dotácií na odstránenie systémových porúch bytových domov podľa zákona č. 443/2010 Z. z. a zvýhodnených úverov poskytovaných prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) na obnovu bytového fondu. Fungovanie ŠFRB upravuje zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.

Nepriama podpora štátu je realizovaná prostredníctvom:

1. Systému stavebného sporenia so štátnou podporou vo forme štátnej prémie k stavebnému sporeniu pre fyzické osoby a pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa zákona č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení.

2. Hypotekárneho financovania, v ktorom je podpora zo strany štátu poskytovaná len fyzickým osobám vo forme štátneho príspevku k hypotekárnym úverom a štátneho príspevku pre mladých k hypotekárnym úverom podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách. Štátny príspevok pre mladých sa poskytuje fyzickým osobám vo veku 18 až 35 rokov.

 

Za roky 2012 a 2013:

- bolo na odstránenie systémových porúch bytových domov, ale aj na poskytovanie dotácií na obstaranie nájomných bytov a obstaranie súvisiacej technickej vybavenosti vyčlenených viac ako 42,283 milióna eur. Z nich sa podporilo odstránenie systémových porúch v 9 655 bytoch, v panelových bytových domoch.

- bola poskytnutá podpora vo forme úverov a nenávratných príspevkov zo ŠFRB vo výške viac ako 296,678 mil. eur, predovšetkým na obnovu 47 198 bytov v bytových domoch, no aj na obstaranie 3 173 nájomných bytov.

- bolo poskytnutých viac ako 78,383 mil. eur na štátnu prémiu k stavebnému sporeniu a 56,391 mil. eur na štátny príspevok k hypotekárnym úverom.

Podporné finančné prostriedky poskytované formou dotácií v rámci Programu rozvoja bývania alebo formou úverov a nenávratných príspevkov zo ŠFRB sú smerované do domácností s nižším príjmom, vrátane skupín obyvateľstva ohrozených sociálnym vylúčením (odchovanci detských domovov a zariadení sociálnych služieb) a podmienené dodržaním určeného štandardu podlahovej plochy bytu v bytovom dome, v prípade dotácií aj dodržaním limitu obstarávacej ceny.

 

Kroky uskutočnené pri obnove bytového alebo rodinného domu sa snažíme z čo najväčšej časti financovať z peňazí, ktoré sme doteraz dávali za vykurovanie domu, klimatizovanie miestností, vetranie cez otvorené okná, za ohrev pitnej vody a osvetlenie priestorov.

Do roku 2030 sa očakáva zateplenie väčšiny bytových domov za predpokladu, že sa na ich obnovu z verejných zdrojov každoročne vyčlení približne 110 mil. eur. Tým má byť pokrytých asi 2/3 potrebných finančných prostriedkov na obnovu 29 tisíc bytov v bytových domoch ročne.

 

Pri realizácii obnovy sa pomerne často stáva, že rozpočet na obnovu výrazne prekročí naplánovanú sumu. Skutočnosť, že náklady obnovy oproti pôvodnej kalkulácii narastú, môže nastať z dôvodu skrytého poškodenia stavby, ktoré vyjdú najavo až v pokročilom štádiu obnovy, zmenami požiadaviek v priebehu obnovy alebo dodatočnými opatreniami, na ktoré sa v projekte nemyslelo. Väčšina dôvodov predraženia obnovy ide na vrub nedostatočne pripravenej projektovej dokumentácie, zapríčinenej naším vlastným prístupom.

Dôležitý je čo najpresnejší a čo najdetailnejší postup pri plánovaní nákladov. V rozpočte by sme mali mať rezervu nielen časovú, ale aj finančnú pre nepredvídateľné dodatočné výdavky aspoň vo výške 10 – 15 % z celkovej čiastky nákladov, vyčlenených na obnovu. Popri čistých nákladoch na obnovu domu musíme počítať s výškou asi 20 % vedľajších výdavkov na plánovanie a vedenie stavby, stavebný dozor, posudky a poplatky.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)