Druhy OZE

slnko, vietor, biomasa, voda

Druhy obnoviteľných zdrojov energie

 

V nedávnej minulosti sme považovali svetové zásoby ropy a zemného plynu za nevyčerpateľné. Postavili sme na nich našu novodobú civilizáciu. Dnes vieme, že väčšinu zásob ropy a zemného plynu sme už spotrebovali. Ich využiteľné rezervy sa odhadujú ešte na pár desiatok rokov, a potom je na dlhú dobu koniec. Veľké množstvo týchto surovín je ukryté v hĺbkach oceánov, no nedokážeme ich ťažiť našimi súčasnými technológiami.

Postupne sa preorientovávame na úplne nové zdroje energií - na obnoviteľné zdroje z prírody.

Obnoviteľný zdroj energie je nefosílny zdroj energie (fosílne zdroje sú ropa, uhlie a plyn), ktorého energetický potenciál sa trvale obnovuje prírodnými procesmi (pôsobením slnka, vetra a vody),  alebo činnosťou ľudí (biomasa). Okrem vodnej, slnečnej a veternej energie ide aj o geotermálnu energiu a biomasu vrátane všetkých produktov jej spracovania, ktorými sú bioplyn, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd, alebo biometán.

Obnoviteľné zdroje sú všade okolo nás a my sa začíname učiť, akým spôsobom ich vo veľkom využívať a nahradiť nimi hlavne ropu a plyn. V slovenských podmienkach môžeme z obnoviteľných prírodných zdrojov využiť slnečné žiarenie, vietor, vodu v riekach a geotermálne teplo.

Prímorské krajiny majú aj iné možnosti. Môžu využiť energiu z morských vĺn, morských prúdov, príliv a odliv. Obnoviteľné prírodné zdroje energie sú na ľudstve nezávislé a pre naše potreby nevyčerpateľné. Navyše, ich využívanie nezrýchľuje otepľovanie planéty na rozdiel od spaľovania fosílnych palív (ropa, uhlie, plyn).

Životné prostredie údajne nezhoršuje ani využívanie biomasy, ktorá bola tiež zaradená k obnoviteľným zdrojom. Je to však iba zjednodušený pohľad a pravdivý iba za určitých podmienok. Viac si o možných problémoch s biomasou povieme v samostatnej časti.

Pri využívaní obnoviteľných zdrojov patrí naša krajina k začiatočníkom. Zatiaľ čo sme na Slovensku pokryli celkovú spotrebu primárnych energetických zdrojov iba z 10 %, v susednom Rakúsku pokryli svoje potreby z viac ako 30 %. V dokumentoch Európskej komisie sa predpokladá podiel OZE na celkovej spotrebe energie v EÚ do roku 2030 na úrovni 25 %.

Z obnoviteľných zdrojov energie sme na Slovensku v roku 2010 vyrobili len 18,6 % elektrickej energie a väčšina z nej pochádzala z priehrad na vodných tokoch. Tento druh OZE nemá ďalší potenciál na výrazné rozširovanie, takže s väčším nárastom jeho využívania nemôžeme počítať.

Plynová kríza na Slovensku, začiatkom roka 2009 a hrozby súvisiace s celkovým zhoršením bezpečnostnej situácie na Ukrajine od roku 2014, nám ukázali našu zraniteľnosť pri dovoze ropy a plynu zo zahraničia. Ak ropu a plyn nemáme, nemôžeme kúriť, vyrábať tovar ani jazdiť dopravou. Je preto v našom životnom záujme znížiť čo najrýchlejšie našu závislosť od dovozu surovín. Reálne to vieme urobiť jedine využitím obnoviteľných zdrojov energie a z nich, podľa našej vlády, takmer okamžite využitím energie z biomasy.

My, ako vlastníci, si sami dokážeme výrazne znížiť závislosť fungovania našich rodinných a bytových domov od ropy, plynu a elektriny. Stačí zodpovedne naplánovať a zrealizovať obnovu domu a zbytok, alebo čo najväčšiu časť potreby energií, vyrobiť z obnoviteľných zdrojov, za pomoci fotovoltických panelov, slnečných kolektorov, tepelných čerpadiel, a podobne. V tomto duchu by sme sa na využívanie OZE mali dívať pri plánovaní obnovy domu. Je samozrejmé, že väčšina z nás nemá na to pripravené peniaze a bez účinných stimulov od vlády sa masového zavádzania OZE v blízkej dobe nedočkáme.

Podľa údajov z Úradu vlády SR, v roku 2013 bolo Slovensko závislé  na dovoze primárnych energetických zdrojov z 90 %. Preto vláda vyzýva na vyššie využívanie OZE pri výrobe elektriny, tepla a ohreve pitnej vody. Za najdôležitejší zdroj považuje využívanie biomasy (s predpokladaným podielom až 59,3 % zo všetkých OZE), potom solárnu energiu (16,7 %), geotermálnu energiu (11,2 %), veľké vodné elektrárne (9,9 %), malé vodné elektrárne (1,8 %) a veternú energiu (1,1 %).

 

Smerovanie využívania OZE

SR má povinnosť zvýšiť využívanie OZE pri výrobe tepla a elektrickej energie na celkovej spotrebe energie, z pôvodných 6,7 % v roku 2005, na 15,3 % v roku 2020 a až na 26 % v roku 2040.  V roku 2012 sme boli úrovni 11 %.

Prioritou bude zvýšiť využívanie OZE na výrobu tepla, a to do roku 2040 na viac ako 30 %.

 

Už sme si uviedli, že k obnoviteľným zdrojom energie patria: vodná energia, slnečná energia, veterná energia, geotermálna energia, biomasa vrátane všetkých produktov jej spracovania (bioplyn, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd, biometán), aerotermálna energia a hydrotermálna energia. My, ako vlastníci bytov v rodinných a bytových domoch, vieme pre svoje potreby reálne využiť len slnečnú energiu, biomasu a veternú energiu.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)