Celková obnova

Naraz, postupne, čiastkovo

Celková obnova domu

 

Celková obnova budovy je finančne náročnejšia v porovnaní s významnou obnovou, lebo je aj rozsiahlejšia. Začína sa vykonaním výmeny všetkých výplní otvorov a celkového zateplenia  tak, ako je uvedené v časti o významnej obnove. No neobnovuje sa minimálne 25 % plášťa, ale celý plášť budovy.  Navyše sa obnovujú aj stavebné konštrukcie, ktoré majú ukončenú životnosť, alebo nespĺňajú platné požiadavky na funkčné vlastnosti a ich obnova je technicky možná.

Celkovú obnovu môžeme vykonať naraz alebo postupne, ako čiastkovú obnovu. Celková obnova v sebe obsahuje všetky kroky, ktoré sa uskutočňujú pri významnej obnove domu, významnej obnove technických systémov domu, obnove stavebných konštrukcií a technických systémov významnou mierou neovplyvňujúcich potrebu a spotrebu energie budovy (zabezpečenie: statickej, užívateľskej a protipožiarnej bezpečnosti; hygienickej a akustickej ochrany; protipožiarnych a bezpečnostných vstupných dverí; obnovy balkónov, lodžií, bleskozvodu, výťahov; hydroizolácií), výmene zdrojov vykurovania a ohrevu pitnej vody, výmene bytových jadier a vnútorných rozvodov plynu, studenej a teplej vody.

Obdobie plánovania a realizácie celkovej obnovy môžeme využiť a zriadiť spoločnú anténu, satelit, internet, nainštalovať centrálny zmäkčovač vody, a ďalšie veci, na ktorých nám záleží a sme ochotní ich financovať.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)