Bytové domy s vlastnými kotolňami

Dodávateľ tepla = my

Bytové domy s vlastnými kotolňami

 

Na samostatne fungujúce kotolne v bytových domoch, ktoré doteraz vyrábali a dodávali teplú vodu pre vlastné potreby v dome, sa nevzťahovali zákony platné pre veľkých výrobcov a dodávateľov tepla.

Vláda SR v januári 2014 schválila už siedmu novelu Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. Jedná sa o rozsiahlu novelu, ktorá ustanovuje nové podmienky pre samostatné kotolne inštalované v bytových domoch, zabezpečuje zvýšenú ochranu pre centrálne zdroje tepla a pre všetkých povinnosť obstarať a zapojiť meradlá, alebo pomerové rozdeľovače tepla.

Novela zákona zavádza pojem „výroba tepla v centrálnom zdroji tepla v budove“, na základe ktorého sa z individuálnych výrobcov tepla v bytových domoch stávame dodávatelia tepla.

Centrálny zdroj tepla je napríklad náš kotol, tepelné čerpadlo alebo slnečný kolektor, ktorý sme si inštalovali v bytovom dome, v ktorom sa rozpočítavajú náklady súvisiace s výrobou tepla nám, konečným spotrebiteľom bytového domu. Keď píšeme „my“, uvedené povinnosti za nás vykonáva správca alebo volené orgány spoločenstva vlastníkov.

Takáto výroba tepla a ohrev pitnej vody nie je síce podnikaním v tepelnej energetike, ale sme výrobcovia a stávame sa účastníkom trhu s teplom. Máme povinnosť vyrábať a dodávať teplo v určenom čase, v určenej kvalite, prevádzkovať sústavu tepelných zariadení, ktoré slúžia na výrobu a distribúciu tepla hospodárne, predložiť na požiadanie úradu alebo obce informácie o stave a možnosti rozvoja ním prevádzkovanej sústavy tepelných zariadení, atď.

Výrobu tepla sme povinní oznámiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) najneskôr do 30 dní od začatia výroby. Ak sme výrobu tepla začali vykonávať pred 1. májom 2014, mali sme si splniť oznamovaciu povinnosť do konca roka 2014.

Dodávateľ tepla v bytovom dome (to znamená „my“), je povinný zabezpečiť teplo v určenom čase a v určenej kvalite pre konečného spotrebiteľa (to znamená my, sami sebe) čo spresňuje vyhláška Ministerstva hospodárstva SR. Sme povinní od 1. júla 2014 inštalovať meradlo, ktoré okrem skutočnej spotreby tepla na prípravu teplej úžitkovej vody zobrazuje aj časový priebeh spotreby tepla. Do 31. decembra 2016 sme povinní zabezpečiť obstaranie, zapojenie, udržiavanie a overovanie určených meradiel alebo pomerových rozdeľovačov tepla u konečného spotrebiteľa (u nás v bytoch) na náklady vlastníka nehnuteľnosti (zaplatíme to my). Táto povinnosť sa netýka budov s celkovou podlahovou plochou menšou ako 500 m2.

Podliehame regulácii kvality dodávok tepla v zmysle zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Regulácia kvality sa vykonáva aj dodržiavaním štandardov kvality dodávok tepla, ktoré stanovuje Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. V zmysle zákona o energetickej efektívnosti každoročne do 30. apríla oznamujeme prevádzkovateľovi monitorovacieho systému (v dobe vydania našej publikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre) údaje za predchádzajúci kalendárny rok. Medzi iným aj druh a množstvo energie na výrobu tepla, množstvo tepla na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody, celkovú podlahovú plochu budovy a skutočné náklady na výrobu tepla.

 

(Zdroj: „Rodinné  a  bytové  domy,  znižovanie energetickej náročnosti - obnova“ Publikácia vydaná v roku 2015, ISBN 978-80-971943-1-4)